Polityka Prywatności

Kinnarps stara się chronić Twoją prywatność. Zależy nam, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. W związku z tym przyjęliśmy niniejszą politykę prywatności, aby informować Cię o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Kinnarps Polska Sp. z o.o. („Kinnarps” lub „my”) jest administratorem danych, w związku z czym odpowiada za zapewnienie przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 i Ustawą o ochronie danych osobowych, oraz z niniejszą polityką. Jeżeli masz jakieś pytania lub chciałbyś skorzystać ze swoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, skontaktuj się z nami, używając poniższych danych kontaktowych.

 

Kinnarps Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 354/356

02-819 Warszawa

Telefon: +48 22 315 64 70

E-mail: rodo@kinnarps.pl 

Jakie dane osobowe zbieramy i skąd one pochodzą?

Zbieramy Twoje dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do realizowania określonych i wymienionych poniżej celów. Zbieramy Twoje dane osobowe między innymi kiedy składasz zapytanie o cenę lub zamówienie na nasze produkty lub usługi, kiedy zgłaszasz chęć otrzymywania naszego biuletynu lub kiedy ubiegasz się o pracę w Kinnarps. Ponadto zbieramy Twoje dane osobowe kiedy dobrowolnie wypełniasz ankiety dla klientów lub formularze kontaktowe, przekazujesz nam swoje opinie oraz kiedy kontaktujesz się z działem obsługi klienta.

Możemy zbierać między innymi następujące rodzaje danych osobowych:

• imię i nazwisko, stanowisko, język i dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu komórkowego i adres pocztowy,

• dokumenty związane z ubieganiem o pracę, takie jak życiorys i list motywacyjny,

• historia zakupów,

•  informacje dotyczące dostawy, rozliczeń i płatności oraz

•  inne informacje, które możesz nam dostarczyć między innymi w związku z korespondencją z naszym działem obsługi klienta.

Możemy zbierać Twoje dane osobowe z następujących źródeł:

• strona internetowa Kinnarps — np. gdy składasz zamówienie, zgłaszasz chęć otrzymywania naszego biuletynu, rejestrujesz się i pobierasz informacje lub kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych,

• kiedy kontaktujesz się z nami mailowo lub telefonicznie,

• poprzez kontrakty, faktury lub inne kontakty służbowe, jeżeli jesteś przedstawicielem naszego kontrahenta,

• od stron trzecich (takich jak różni dostawcy list adresowych) oraz

• przy okazji różnych działań, takich jak targi i inne wydarzenia. 

Dlaczego zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w podanych niżej celach oraz zgodnie z podanymi niżej podstawami prawnymi:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

 

  • Zarządzanie Twoimi zamówieniami i zwrotami zakupionych towarów
  • Przekazywanie dowodów dostawy lub informacji dotyczących problemów z dostawą
  Realizacja procesów rekrutacji 

Realizowanie kontraktów

 • Wysyłanie ogólnych informacji i ukierunkowanych komunikatów
 • Wysyłanie zaproszeń na wydarzenia
 • Wysyłanie ofert cenowych
 • Odpowiadanie na pytania e‑mailem lub za pośrednictwem działu obsługi klienta

Wysyłanie ankiet dla klientów 

Prawnie uzasadniony interes

 • Wysyłanie biuletynów 

Zgoda

 

zgoda

Niekiedy możemy potrzebować Twojej zgody, aby móc przetwarzać Twoje dane osobowe, np. w odniesieniu do prenumeraty naszego biuletynu. W takich sytuacjach otrzymasz informację na ten temat, a także będziesz mieć możliwość wyrażenia lub odmówienia zgody na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w opisany sposób.

Swoją zgodę możesz wycofać w każdej chwili, kontaktując się z nami według podanych wyżej danych kontaktowych. Takie wycofanie zgody może być całkowite lub częściowe. Jeżeli nie chcesz otrzymywać od nas biuletynów, możesz, oprócz skorzystania z powyższych danych kontaktowych, wycofać swoją zgodę poprzez kliknięcie linku w odpowiedniej wiadomości e‑mail. 

Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim, które działają jako podmioty przetwarzające dane na rzecz Kinnarps, w celu umożliwienia nam wykonywania naszych zobowiązać wobec Ciebie jako klienta lub przedstawiciela klienta. Firmy te zapewniają między innymi obsługę danych, obsługę poczty elektronicznej i usługi przechowywania danych w chmurze, usługi analityczne oraz usługi związane z dostawami zamówionych produktów. Nie ujawniamy danych osobowych ani nie sprzedajemy ich stronom trzecim w żadnych innych celach.

Przekazując Twoje dane osobowe, zawsze stosujemy dużą ostrożność, a przekazywanie Twoich danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz po zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Twoje dane osobowe mogą być ujawnione w celu wywiązania się przez Kinnarps z określonych obowiązków prawnych oraz mogą być przekazane właściwym władzom publicznym kiedy jest to dozwolone i wymagane przepisami prawa.

W pewnych okolicznościach dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza UE/EOG. Przepisy o ochronie danych w niektórych z tych krajów mogą nie zapewniać tak samo silnej ochrony w odniesieniu do Twojej prywatności jak przepisy obowiązujące w Polsce. W takim przypadku Kinnarps podejmie wszelkie właściwe środki, aby zagwarantować, że Twoje dane osobowe są odpowiednio chronione oraz że wszelkie przetwarzanie odbywa się zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Zawsze możesz mieć pewność, że wszelkie przekazywanie Twoich danych osobowych do krajów spoza UE/EOG odbywa się zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych, gdyż Kinnarps dopilnuje, aby w odniesieniu do takiego przekazania danych spełniony został przynajmniej jeden z następujących warunków: 

• kraj otrzymujący zapewnia odpowiedni poziom ochrony,

• Kinnarps uzyskał Twoją zgodę przed przekazaniem danych,

• właściwe przepisy prawne zapewniają podstawę prawną do przekazania danych,

• między Kinnarps a odbiorcą podpisano umowę zawierającą określone standardowe klauzule umowne wskazane przez Komisję Europejską (2010/87/UE), bez żadnych sprzecznych modyfikacji ani zmian,

• odbiorca przyjął wiążące reguły korporacyjne dotyczące przetwarzania, które zostały zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru, oraz odbiorca danych osobowych zlokalizowany w państwie trzecim podlega takim regułom, lub

• w przypadku przekazywania danych do USA odbiorca deklaruje zgodność (na zasadzie samocertyfikacji) z postanowieniami Tarczy Prywatności UE‑USA na podstawie zasad ramowych Tarczy Prywatności UE‑USA i jest zarejestrowany na liście Tarczy Prywatności prowadzonej przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Kinnarps nieustannie stara się zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w aspekcie organizacyjnym i technicznym w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, który spełnia warunki określone we właściwych przepisach o ochronie danych.

Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nigdy nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do zrealizowania podanych wyżej celów lub dozwolone właściwymi przepisami prawa. Twoje dane będziemy przechowywać przez okresy podane niżej, po czym dane te zostaną skasowane.

Przedstawiciele firm: Twoje dane osobowe są przechowywane tak długo, jak znajdujesz się na liście osób wyznaczonych do kontaktu w firmie utrzymującej relacje biznesowe z Kinnarps.

• Komunikacja: Jeżeli kontaktujesz się z Kinnarps np. poprzez e‑mail, Twoje dane osobowe są przechowywane tak długo, jak to konieczne do zrealizowania celów korespondencji. 

• Osoby ubiegające się o pracę: Kinnarps będzie przechowywać Twoje dokumenty związane z ubieganiem się o pracę, w tym życiorys i list motywacyjny, przez okres trwania procesu rekrutacji oraz przez następne dwa lata, w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

• Odpowiedzialność prawna: Kinnarps przechowuje wszelką dokumentację stanowiącą informacje księgowe zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.

• Zgoda: Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko dopóki mamy na to Twoją zgodę.

Jakie masz prawa?

• Masz prawo dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych, które przetwarzamy. W związku z tym możesz żądać informacji dotyczących tego, jakie Twoje dane osobowe przechowujemy, celów przetwarzania tych danych osobowych, oraz informacji dotyczących źródła, z którego te dane osobowe zebrano.

• Jeżeli Twoje dane osobowe są niedokładne lub niepełne, możesz żądać poprawienia odpowiednich danych osobowych.

• W niektórych sytuacjach masz prawo żądać skasowania Twoich danych osobowych, na przykład jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest już konieczne w związku z celami, dla których zostały one zebrane.

• W niektórych sytuacjach masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych przez Kinnarps, np. jeżeli sprzeciwiłeś się przetwarzaniu wykonywanemu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kinnarps. Przetwarzanie Twoich danych osobowych może zostać ograniczone także przez okres, w którym dokonywana jest weryfikacja czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Kinnarps są nadrzędne wobec Twoich prawnie uzasadnionych podstaw, tj. Twoich interesów, praw i wolności.

• W każdej chwili możesz wycofać lub zmienić udzielone nam zgody.

• W niektórych sytuacjach możesz żądać, aby Twoje dane zostały przesłane w formie elektronicznej, niekiedy do innego administratora danych (przenoszenie danych).

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami według podanych wyżej danych kontaktowych. Ze względu na ochronę Twojej prywatności oraz Twoich danych osobowych uprzejmie poprosimy, abyś w celu uzyskania naszej pomocy potwierdził swoją tożsamość. Jeżeli w celu skorzystania z wyżej wymienionych praw zechcesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej, uprzejmie prosimy o dołączenie kopii dowodu tożsamości oraz podpisanie pisma. Jeżeli zechcesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, dołącz skan dokumentu tożsamości i podpisu.

W każdej chwili możesz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Kinnarps przetwarza Twoje dane osobowe wbrew właściwym przepisom prawa.

Zmiany polityki prywatności

Prosimy mieć na uwadze, że warunki polityki prywatności mogą być modyfikowane lub nowelizowane. Nowa wersja będzie publikowana na stronie internetowej Kinnarps. Dlatego powinieneś regularne przeglądać niniejsze warunki, aby upewnić się, że zmiany te są dla Ciebie satysfakcjonujące. W przypadku istotnych zmian będziemy informować Cię o nich pocztą elektroniczną, o ile podałeś nam swój adres e-mail.

Jeżeli zmiany dotyczą przetwarzania Twoich danych osobowych, które wykonujemy na podstawie Twojej zgody, umożliwimy Ci ponowne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na nowo podanych warunkach.