Ergonomia = oszczędność

Ergonomia holistyczna tworzy warunki sprzyjające lepszej pracy, co przekłada się na oszczędności. Badania w tej dziedzinie pokazują jasno: inicjatywy związane z ergonomią, dobrym samopoczuciem i zdrowiem są zawsze dobrą inwestycją.

Duże korzyści

Ergonomia i oszczędność zawsze idą w parze, ponieważ wzajemnie na siebie wpływają. Korzyści ekonomiczne, które wynikają z zatrudniania efektywnych pracowników są jasne dla większości liderów i menedżerów, ale powiązanie wydajności z ergonomią już nie jest takie oczywiste.  Gdy, dzięki przemyślanych rozwiązaniom z zakresu ergonomii w biurze, szkole czy ośrodku opieki, ludzie czują się dobrze, to skutkuje widoczną poprawą wyników w codziennym działaniu.
To prawda, że holistyczna ergonomia sprawia, że pracujemy bardziej produktywnie. Codzienne zadania stają się łatwiejsze, prostsze i zdrowsze, co jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia liczby zwolnień lekarskich. Dobrze funkcjonująca przestrzeń, w której ludzie są szczęśliwi i produktywni, powstrzymuje pracowników przed odejściem i pomaga w zatrudnieniu nowych.

Pieniądze i czas uciekają

Wyobraź sobie, że zarządzasz firmą, w której jest zatrudnionych 100 pracowników. Co tydzień każdy pracownik poświęca 15 minut na znalezienie właściwej sali konferencyjnej. W ciągu roku ponad 50 tysięcy złotych będzie kosztować poszukiwanie właściwej sali. Innymi słowy, błahe problemy mogą powodować poważne konsekwencje finansowe. Patrząc na ergonomię z holistycznego punktu widzenia, można zaoszczędzić fundusze na inne, ważniejsze cele.

Redukcja liczby zwolnień lekarskich

Dobre środowisko fizyczne, które łączy sprawną współpracę zarówno w kontekście organizacyjnym, jak i społecznym, skutkuje zmniejszeniem liczby urazów w miejscu pracy, a co za tym idzie – zwolnień lekarskich. To fakt. Dobre warunki w miejscu pracy – zarówno w miękkim, jak i twardym aspekcie – oznaczają poprawę samopoczucia pracowników i wzrost produktywności. Wszystkie dostępne badania sugerują te same wnioski, ponieważ jako ludzie, pracujemy w taki sam sposób bez względu na kraj pochodzenia czy wykonywany zawód. Według badań Eurofound (Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) pracownicy nie zajmują się obowiązkami przez około 3 do 6%  czasu pracy. Może to być spowodowane kilkoma czynnikami, ale szacuje się, że nieobecność w pracy, w tym zwolnienia lekarskie, kosztuje każde państwo członkowskie średnio ok. 2,5% krajowego PKB każdego roku. To jedynie przybliżona wartość, która wynika ze złożoności obliczeń, ale oczywiste jest, że jakakolwiek nieobecność w pracy powoduje dla społeczeństwa utratę dużych kwot.

Lepsza kondycja zdrowotna oznacza lepsze wyniki

W ankiecie przeprowadzonej przez McKinsey & Company, która bazowała na firmach z  indeksu giełdowego S&P 500, okazało się, iż 8 na 10 firm, które inwestują w dobre samopoczucie i zdrowie, osiąga wyznaczone wyniki w ciągu 6-12 miesięcy. Ankieta potwierdza, że ze świadomej inwestycji w zdrowie i dobre samopoczucie pracowników odnoszą korzyści ekonomiczne wszystkie firmy. Udowodniono również, że w związku z tym mogą znacznie wzrosnąć także ich obroty – w niektórych przypadkach aż o 18 procent.

5 kluczowych czynników do osiągnięcia ergonomii holistycznej

1.

Przeanalizuj środowisko pracy, aby zidentyfikować i°przemyśleć rzeczywiste potrzeby organizacji w°odniesieniu do przestrzeni fizycznej, która odzwierciedla°wizję firmy.

2.

Poinformuj o zmianach i zaangażuj pracowników w planowanie środowiska pracy w przemyślany sposób.

3.

Podczas tworzenia nowego miejsca pracy lub rearanżacji istniejącego, uwzględnij istotne funkcje w poszczególnych przestrzeniach, strefach i produktach. Oznacza to, że wszyscy pracownicy muszą rozumieć, jakie możliwości oferuje im biuro i jak może zostać wykorzystane w ergonomiczny i zoptymalizowany sposób.

4.

Stwórz poradnik, zawierający wskazówki i reguły zachowania w pracy. Wyjaśni to funkcjonowanie miejsca pracy i pomoże utrzymać spójność wizji w organizacji. Ułatwi również wprowadzanie nowych pracowników.

5.

Na bieżąco informuj o funkcjonowaniu biura – nie tylko podczas planowania nowej przestrzeni. Pomoże to w szybkim dostosowaniu się do zmian w organizacji.

Elastyczność i dobre samopoczucie służą ludziom

Badania i ankiety rynkowe pokazują, że ludzie postrzegają elastyczność oraz dobre samopoczucie jako dwa kluczowe elementy środowiska pracy, co stanowi dowód skuteczności ergonomii holistycznej. Większa elastyczność i lepsze samopoczucie są ważne w czasach, gdy zasadniczo wszystkie firmy zastanawiają się nad przyszłością biur i ich dalszym funkcjonowaniem. Jednocześnie wielu pracodawców wymaga od swoich pracowników wiarygodności, odpowiedzialności, dyscypliny, odporności na stres, zaangażowania, umiejętności adaptacji i rozwiązywania problemów. Jeśli okaże się to trudne do osiągnięcia z powodu złej ergonomii, może to skutkować problemami, których nie brano dotychczas nawet pod uwagę. Niewłaściwy fotel biurowy może powodować problemy z kręgosłupem, co zwiększa poziom stresu. Hałas może utrudniać koncentrację i wywoływać bóle głowy, a toksyczna kultura w pracy może zachęcać pracownika do wzięcia zwolnienia lekarskiego. Lista jest długa, ponieważ w podejściu holistycznym jeden czynnik zawsze wiąże się z innym.

Odpowiednie środowisko poprawia zdrowie

Najczęstsze problemy zdrowotne, które mają negatywny wpływ na pracowników, to bóle kręgosłupa, mięśni i karku. Bóle głowy i zmęczenie oczu to również częste problemy. Istnieją znaczne różnice między grupami zawodowymi i wiekowymi, ale zasadniczo wszystkie problemy zdrowotne wiążą się ze środowiskiem fizycznym i społecznym. Ergonomia holistyczna nie jest gotowym rozwiązaniem wszystkich problemów, ale może znacznie przyczynić się do lepszego samopoczucia. Ma to ogromny wpływ na wiele kwestii, m.in. ogólną kondycję zdrowotną, zaangażowanie, kreatywność, energię i produktywność.

Chwilowe zakłócenie

Różne rodzaje zakłóceń to poważny problem w wielu miejscach pracy, wpływający na zmniejszenie wydajności. Przykładem może być rozmowa przy stanowisku pracy z kimś, kto jest skupiony. Badanie pokazuje, że osoba, która została oderwana od pracy, mogłaby być 4 razy bardziej produktywna, gdyby nie to zdarzenie. To samo badanie udowadnia, że skutki tej sytuacji przyjmują postać mniej przejrzystych i niemiłych e-maili z podwojeniem liczby ogólnych błędów. Spowodowane jest to faktem, iż ludzie próbują nadrobić straty, co powoduje zwiększenie poziomu stresu, frustrację i poczucie presji czasu. To stały problem, który może skutkować wypaleniem i gorszą atmosferą w pracy. Ważne, aby dostosowywać rozwiązania w dziedzinie ergonomii oraz środowisko pracy do różnych typów ludzi. Niektórzy do efektywnej pracy potrzebują ciszy i spokoju, co może oznaczać zarówno określone umeblowanie i kolorystykę otoczenia, jak i odpowiednie przywództwo i atmosferę. Oczywiście działa to również w drugą stronę. Potrzeby ludzi, którzy pragną i potrzebują stałego kontaktu, również muszą zostać uwzględnione w perspektywie holistycznej.

Ryzyko związane ze statyczną pozycją siedzącą

Z perspektywy ogólnej bóle pleców są głównym czynnikiem powstrzymującym ludzi od wydajnej pracy i wykonywania codziennych obowiązków. Bóle pleców spowodowane brakiem ruchu i statyczną pozycją siedzącą w nieodpowiednim fotelu biurowym mogą powodować zmniejszenie wydajności, złe samopoczucie i w konsekwencji konieczność zwolnienia lekarskiego. Istnieje silne powiązanie między długotrwałą statyczną pozycją siedzącą a wieloma problemami zdrowotnymi, takimi jak: choroby układu krążenia, cukrzyca typu II, nadwaga, dyskopatia czy niektóre rodzaje nowotworów. Nieruchoma pozycja siedząca ma również wpływ na mięśnie, ścięgna, więzadła, chrząstki i nerwy.

54 procent firm nie może znaleźć odpowiedniego pracownika

Badania pokazują, że ponad połowa (54 proc.) pracodawców na świecie napotyka problemy związane z zatrudnieniem odpowiedniego pracownika. Odsetek ten zwiększył się w ciągu ostatniej dekady. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, ale wiadomo, że to nie pracodawcy obecnie rozdają karty. Wysokość zarobków, elastyczność i wyzwania w pracy to najważniejsze kwestie, ale powinny być brane pod uwagę w powiązaniu z innymi czynnikami. Ważne jest również zwrócenie uwagi na ducha zespołu, dobre samopoczucie, atmosferę i styl przywództwa. Obecnie pracownicy zachowują się trochę jak konsumenci i oczekują w pracy odpowiednich warunków. I tutaj wkracza ergonomia holistyczna. Czynniki związane ze środowiskiem fizycznym, organizacją i atmosferą dają nadzieję na lepszą przyszłość. Stworzenie podstawy umożliwiającej większy indywidualizm i integrację wiąże się z lepszymi warunkami dla znalezienia odpowiedniego pracownika przy jednoczesnej poprawie wizerunku marki lub firmy jako troskliwego pracodawcy. 

Ergonomia to prosty rachunek

Holistyczny punkt widzenia Kinnarps opiera się nie tylko na nauce i potrzebach rynkowych, lecz także na naszym długoletnim doświadczeniu. Co stanowi atut dla tych, którzy pracują w biurach, szkołach czy środowiskach opieki. W skrócie – wiemy, że ergonomia może osiągnąć wyższy poziom, gdy skupiamy się na niej w ujęciu całościowym. Inwestycja w środowisko pracy z holistycznego punktu widzenia łączy wszystkie elementy, które składają się na ergonomię. Bierze się pod uwagę aspekty fizyczne, takie jak: umeblowanie, layout, jakość powietrza, temperaturę, oświetlenie, kolorystykę, materiały, akustykę i ruch. A także uwzględnia możliwości związane z odpowiednim ukierunkowaniem czynników organizacyjnych i społecznych, takich jak: kultura pracy, atmosfera, przywództwo, inkluzywność i kodeks postępowania. To wszystko wpływa na ogólne doświadczenie przestrzeni pracy, a także na aspekt finansowy biznesu. Chętnie pomożemy!

Skontaktuj się z nami

Poznaj koncepcję ergonomii holistycznej

Źródła

 • “Absence from work”, Eurofound
 • “European Company Survey 2019”, Eurofound
 • “6th European Working Conditions Survey”, Eurofound
 • “Back pain facts and statistics”, American Chiropractic Association
 • “What workers want in 2020”, Manpower Group
 • “Employment Outlook Survey Q3 2021”, Manpower Group
 • “The Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress”, University of California
 • “Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem” (“The importance of the work environment for back problems”), the Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services
 • “Organizational health: A fast track to performance improvement”, McKinsey & Company
 • “Prolonged static sitting at work: health effects and good practice advice”, European Work Environment Agency
 • “Sittande, stående och gående arbete” (“Sitting, standing and walking work”), Swedish Work Environment Authority